top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
1.1 In deze voorwaarden wordt onder “Laserclinic by Ils” verstaan Laserclinic by Ils, gevestigd te Baarn, aan de laanstraat 112, 3743 BJ Baarn.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die Laserclinic by Ils opdracht geeft tot behandeling. 

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger. Cliënten onder de 18 jaar dienen een akkoord te hebben van diens wettelijk vertegenwoordiger vooraf aan de behandeling.

1.4 In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan de behandeling voor definitieve ontharing met behulp van de door Laserclinic by Ils te hanteren laser en bijbehorende hulpmiddelen. De laserontharingsbehandeling is ontworpen om ongewenst haar te verminderen of te elimineren met behulp van geavanceerde lasertechnologie.


1.5 Deze voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Laserclinic by Ils.  

 

2. Overeenkomst 
2.1 De overeenkomst tussen Laserclinic by Ils en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan Laserclinic by Ils tot behandeling. 

2.2 Laserclinic by Ils is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren. 

 

3. Toestemming en verantwoording
3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe aan Laserclinic by Ils door het invullen en ondertekenen van de gezondheidsverklaring/informed consent van Laserclinic by Ils. 

3.2 De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling. Hieronder te verstaan; het maken van foto’s en video’s om behandelresultaten bij te houden in cliëntendossier.

3.3.  Laserclinic by Ils kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigt.

3.4. Verantwoordelijkheid
De cliënt erkent dat individuele resultaten kunnen variëren en dat de effectiviteit van de behandeling afhankelijk is van verschillende factoren. De cliënt stemt ermee in de zorginstructies van de behandelaar na de behandeling op te volgen.

 

 

4. Informatie 
4.1. De cliënt dient Laserclinic by Ils tijdig op de hoogte te brengen en te houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. 

4.2. Voorafgaand aan de eerste behandelsessie zal er een consultatie plaatsvinden om de geschiktheid voor de procedure te beoordelen en eventuele risico's of zorgen te bespreken.

4.3. Huidgevoeligheid en reacties
Cliënten moeten de behandelaar op de hoogte stellen van eventuele huidaandoeningen, allergieën of medicijnen die de behandeling kunnen beïnvloeden. Hoewel laserontharing over het algemeen veilig is, bestaat er een klein risico op roodheid, zwelling of andere  bijwerkingen, die tijdens het consult worden besproken.

 

5. Tarieven en zorgverzekering
5.1 Indien geen pakket is aangeschaft en er voor losse behandeling betaald wordt kan het zijn dat gedurende uw behandeltrajecten de tarieven omhoog worden gebracht.

5.2. Op dit moment heeft Laserclinic by Ils geen lopend contract bij een zorgverzekeraar.

 

6. Betaling en boeking 
6.1 U boekt uw laserontharingsessies direct op de website of in de salon. U kunt ook altijd benadering zoeken via social media, e-mail of telefoon voor hulp om uw boeking te voltooien. Prijzen zijn inclusief alle toepasselijke belastingen. 

6.2. Heeft u nog niet betaald tijdens het online boeken? Dan dient u direct na de behandeling in de salon het volledig bedrag te betalen.

6.3. Indien u het bedrag om welke reden dan ook niet heeft voldaan direct na de behandeling; dan zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 14 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken rekening van Laserclinic by Ils onder vermelding van het factuurnummer en soort behandeling voldaan.

6.4. In het geval de cliënt de factuur na verzoek c.q. sommatie van Laserclinic by Ils niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in gebreke en verzuim. Laserclinic by Ils is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Laserclinic by Ils is alsdan tevens zonder nadere aankondiging bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt. 

6.5. Bij betalingsachterstand is Laserclinic by Ils bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling. 

6.7. Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten. 
 

6.8. De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt. Tenzij dit schriftelijk is toegestemd door Laserclinic by Ils.

 

7. Annuleringsbeleid en terugbetalingen
7.1. Cliënten zijn verplicht om minimaal 72 uur van tevoren een afspraak te annuleren of te verplaatsen. Als u niet tijdig annuleert, kunnen annuleringskosten ter hoogte van 50% van de totale behandelingskosten in rekening worden gebracht.

7.2. Voor voltooide behandelingen wordt geen restitutie verleend. Bij annulering binnen de termijn van 72 uur vindt geen restitutie plaats, maar klanten kunnen hun afspraak binnen een redelijke termijn verzetten.
 

8. Late aankomsten
8.1. Klanten worden aangemoedigd om op tijd op hun geplande afspraak te verschijnen. Als u te laat arriveert, kan dit resulteren ineen kortere behandeltijd, terwijl het volledige sessietarief nog steeds van toepassing is.
 

9. Wijzigingen
9.1. Algemene voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U ontvangt kennisgeving van een wijziging.
 

10. Akkoord algemene voorwaarden
10.1. Door een laserontharingsbehandeling te boeken bij Laserclinic by Ils geeft u aan dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als u vragen of opmerkingen heeft over de algemene voorwaarden gaan wij ervan uit dat u de verantwoordelijkheid neemt hier navraag over te doen vóór u de behandeling boekt.

bottom of page